REGULAMIN KONKURSU

§1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Konkurs „Mikołajkowy”, jest organizowany przez firmę Centrum Hajdasz z siedzibą w Poznaniu, Ul. Podbiałowa 11, 61-680, Poznań.
 2. Organizator oświadcza, że Konkurs nie jest grą losową ani zakładem wzajemnym w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. z 2009r., Nr 201, poz. 1540 z późn. zm.).
 3. Konkurs organizowany jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
 4. Przed wzięciem udziału w Konkursie użytkownik powinien zapoznać się z niniejszym Regulaminem.

§ 2. PRZEDMIOT I CEL KONKURSU

 1. Przedmiotem Konkursu jest wyłonienie na zasadach określonych niniejszym Regulaminem “Mikołajkowy”. Zwyciężczynią konkursu zostanie ta osoba, której inni użytkownicy przydzielą najwięcej polubień (Like) pod jej poprawnym zgłoszeniem do Konkursu.
 2. Konkurs prowadzony jest w celu popularyzacji, promocji i reklamy.

§ 3. WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE

 1. W Konkursie mogą uczestniczyć wyłącznie osoby fizyczne posiadające pełną zdolność do czynności prawnych, zarejestrowane jako użytkownicy serwisu, które spełniają warunki określone w niniejszym Regulaminie, w szczególności:
 2. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest wysłanie zdjęcia łańcucha świątecznego i umieszczenie go na stronie firmowej (facebook) Centrum Hajdasz
 3. Udział w Konkursie jest dobrowolny i nieodpłatny.

§ 4. PRAWA AUTORSKIE

 1. Uczestnik Konkursu z chwilą zgłoszenia się do udziału w Konkursie, jednocześnie udziela Organizatorowi licencji niewyłącznej do fotografii zgłoszonych w ramach Konkursu bez ograniczeń czasowych, ilościowych oraz terytorialnych na wszystkich znanych w dniu zgłoszenia do Konkursu polach eksploatacji, w szczególności:
 2. a) w zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu – wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy utworu, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową;
 3. b) w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których utwór utrwalono – wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy;
 4. c) w zakresie rozpowszechniania utworu – publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym;
 5. d) jednocześnie wyraża zgodę na wykonanie praw autorskich zależnych do fotografii i jej opracowań, w szczególności twórcze przekształcanie, przerabiania i adaptowania całości lub fragmentów, wielokrotne publikowanie w materiałach promocyjnych związanych z Konkursem.

§ 5. NAGRODY DLA OSÓB Z NAJWIĘKSZĄ ILOŚCIĄ POLUBIEŃ

 1. pomarańczowa koszulka 
 2. czapka
 3. komin hajdasz travel

§ 6. ZASADY WYŁANIANIA LAUREATÓW KONKURSU

 1. Laureaci są wybierani na podstawie polubień pod zdjęciem w oficjalnym poście organizatora. Wygra osoba z największą liczbą polubień (Like) pod zgłoszeniem do konkursu.
 2. Organizator zastrzega sobie prawo do zakończenia danej Edycji Konkursu bez wyłonienia Laureatów Konkursu.Z
 3. Zakończenie konkursu: 23.12.2021 do godziny 23:59

§ 7. OGŁOSZENIE WYNIKÓW

 1. Organizator Konkursu zastrzega sobie prawo do opublikowania imion, nazwisk i innych informacji o Laureatach Konkursu w ramach serwisu Facebook, na co Laureat Konkursu wyraża niniejszym zgodę.
 2. Ogłoszenie wyników nastąpi 24.12.2021r. Na platformie społecznościowej Facebook i Instagram.

§ 8. WERYFIKACJA DANYCH LAUREATÓW I WYDANIE NAGRÓD

 1. Każdy Laureat Konkursu, w przypadku skontaktowania się z nim przez Organizatora w celu przyznania Nagrody, zobowiązany jest podać prawidłowe dane osobowe i teleadresowe. W przypadku zmiany miejsca zamieszkania, zmiany podanego adresu do korespondencji lub zmiany innych danych niezbędnych do doręczenia Nagrody, Laureat Konkursu zobowiązany jest niezwłocznie poinformować o tych zmianach Organizatora.
 2. Po potwierdzeniu przez Laureata Konkursu danych, Organizator wyśle Laureatowi Konkursu przyznaną Nagrodę, za pośrednictwem Poczty Polskiej lub przesyłką kurierską, w terminie nie dłuższym niż 14 dni od dnia zakończenia konkursu

§ 9. PRAWA AUTORSKIE I WIZERUNEK OSOBY

 1. Uczestnik Konkursu akceptując Regulamin oświadcza, że:
 2. a) wyraża zgodę na nieodpłatne rozpowszechnienie przez Organizatora swojego wizerunku i/lub wizerunku dziecka udostępnionego w ramach Pracy Konkursowej na czas nieokreślony na polach eksploatacji i w zakresie określonym w sekcji § 4 PRAWA AUTORSKIE
 3. b) jest rodzicem lub opiekunem prawnym dziecka, którego wizerunek udostępniony jest w Pracy Konkursowej;
 4. c) wykorzystanie wizerunku dziecka nie narusza praw osób trzecich.

§ 10. PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

 1. Zgodnie z art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jedn. Dz. U. 2016, poz. 922. z późn. zm.) (do dnia 24 maja 2018 r.) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 2016 r., str. 1-88) (od dnia 25 maja 2018 r.) informujemy, że administratorem danych osobowych udostępnionych w ramach konkursu jest organizator konkursu: Centrum Hajdasz, Izabela Szczęsna-Hajdasz, Jacek Hajdasz
 2. Uczestnicy konkursu przystępując do niego wyrażają zgodę na przetwarzanie danych osobowych (imię i nazwisko, adres e-mail,) przez Organizatorów Konkursu wyłącznie dla potrzeb niezbędnych do realizacji konkursu. Uczestnicy konkursu przyjmują do wiadomości, że podanie danych jest dobrowolne i że każdemu uczestnikowi przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.
 3. Uczestnik oświadcza, że wyraża zgodę na publikację swoich danych osobowych (imię i nazwisko) w przypadku otrzymania nagrody w konkursie.
 4. Administrator oświadcza, że powołał administratora bezpieczeństwa informacji ochrony danych o którym mowa w art. 37-39 RODO. Dane kontaktowe inspektora ochrony danych u Administratora konkursu „Hajdasz 20 lat”
 5. Dane osobowe osób, o których mowa w ust. 1, będą przetwarzane przez Administratora na podstawie art. 6 ust.1 lit. f) RODO jedynie w celu i zakresie niezbędnym do wykonania zadań Administratora danych osobowych związanych z realizacją konkursu.
 6. Dane osobowe uczestników konkursu będą przetwarzane przez okres 2 lat od dnia zakończenia konkursu, chyba że niezbędny będzie dłuższy okres przetwarzania np.: z uwagi na obowiązki archiwizacyjne, obowiązki fiskalne.
 7. Uczestnikom konkursu przysługuje prawo do żądania od Administratora danych dostępu do ich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.
 8. Uczestnikom konkursu w związku z przetwarzaniem ich danych osobowych przysługuje prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Generalnego Inspektora Danych Osobowych.
 9. Podanie danych osobowych przez uczestników konkursu jest wymagane dla prawidłowej realizacji Konkursu.
 10. W oparciu o dane osobowe uczestników konkursu Administrator nie będzie podejmował zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania w rozumieniu RODO.

§ 11. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Organizatorzy zastrzegają, że nie ponoszą odpowiedzialności za: zdarzenia uniemożliwiające prawidłowe przeprowadzenie Konkursu, których nie byli w stanie przewidzieć lub którym nie mogli zapobiec, w szczególności w przypadku zaistnienia zdarzeń losowych, w tym siły wyższej. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo zmiany postanowień niniejszego Regulaminu, a także prawo do jego wcześniejszego zakończenia, bez podania przyczyn w przypadku zmian przepisów prawnych lub innych istotnych zdarzeń mających wpływ na zorganizowanie i przeprowadzenie Konkursu.
 2. Osoby, które nie spełniają któregokolwiek z wymogów określonych w niniejszym Regulaminie lub umieszczą nieprawdziwe informacje lub dane, zostaną automatycznie wykluczone z udziału w Konkursie.
 3. Uczestnik składając pracę konkursową oświadcza, że wyraża zgodę na uczestniczenie w Konkursie na warunkach opisanych w Regulaminie Konkursu i w pełni akceptuje zapisy Regulaminu.