Hajdasz – Centrum Rozwoju Młodego Człowieka

Regulamin konkursu Postanowienia ogólne

1. Organizatorem konkursu jest Hajdasz – Centrum Rozwoju Młodego Człowieka
2. Fundatorem nagrody jest Ogranizator.
3. Konkurs nie jest stworzony, administrowany ani sponsorowany przez Facebook.
4. Konkurs jest prowadzony na stronie www.facebook.com/centrumhajdasz

Warunki uczestnictwa

5. W konkursie mogą brać udział wszystkie osoby, niezależnie od wieku oraz narodowości.
6. Warunkiem udziału w konkursie jest posiadanie zweryfikowanego konta w serwisie Facebook.
7. Warunkiem udziału w konkursie jest zaznaczenie „lubię to” na Fanpage oraz oznaczenie 3 osób w naszym poście.

6. Konkurs trwa od 3.09.2020 do 30,09,2020. do godziny: 12:00
7. Wyniki zostaną ogłoszone w dniu 30 września za pośrednictwem FanPage.
8. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za czasowe lub stałe zablokowanie strony lub aplikacji ze strony Facebook’a.

Zadanie konkursowe

9. Zadanie konkursowe polega: polubieniu posta oraz oznaczenie 3 osób w tym poście.
11. W konkursie zostanie wybranych 5 zwycięzców.
10. Pracownicy firmy Organizatora wybiorą komentarz z największą ilością like-ów.
11. Zwycięzcy Konkursu zostaną powiadomieni o wygranej i warunkach odbioru Nagrody za pośrednictwem wiadomości wysłanej na Facebooku lub przez adres e-mail.

Nagroda

12. Nagrodą w konkursie jest: miesiąc darmowych zajęć w Centrum Hajdasz przypadający na miesiąc czerwiec 2021.
13. Nagroda w formie Vouchera zostanie przesłana pocztą
14. Organizator ma prawo podać dane Zwycięzcy na Fanpage.
15. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości przekazania nagrody z przyczyn leżących po stronie Uczestnika. W takim przypadku nagroda przepada.
16. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowe dane podane przy rejestracji, w szczególności za zmianę danych osobowych uniemożliwiającą odszukanie Uczestnika, któremu przyznano nagrodę.
17. W przypadkach wykrycia działań niezgodnych z Regulaminem, próby wpływania na wyłonienie Zwycięzcy w sposób niedozwolony, w szczególności poprzez zakładanie fikcyjnych profili prywatnych w serwisie Facebook, dany Uczestnik może zostać wykluczony z Konkursu.

Reklamacje
1. Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu przeprowadzania Konkursu, Uczestnicy winni zgłaszać na piśmie w czasie trwania Konkursu, jednak nie później niż w terminie 14 (czternastu) dni od dnia wydania Nagród. 2. Reklamacja zgłoszona po wyznaczonym terminie nie wywołuje skutków prawnych.
3. Pisemna reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, dokładny adres Uczestnika oraz dokładny opis i uzasadnienie reklamacji. Reklamacja powinna być przesłana listem poleconym na adres Organizatora z dopiskiem “Konkurs na facebooku”
4. Reklamacje rozpatrywane będą pisemnie w terminie 30 dni.

Postanowienia końcowe

1. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego i inne przepisy prawa.

HAJDASZ - CENTRUM ROZWOJU MŁODEGO CZŁOWIEKA​

ZAJĘCIA TANECZNE ORGANIZOWANE PRZEZ NASZĄ NASZE CENTRUM REALIZOWANE SĄ ZGODNIE Z PROGRAMEM CREA DANCE 4 FRIENDS, KTÓRY DWUKROTNIE ZOSTAŁ OBJĘTY HONOROWYM PATRONATEM MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ W LATACH 2012 ORAZ 2015 ORAZ HONOROWYM PATRONATEM RZECZNIKA PRAW DZIECKA W ROKU 2007.

SOCIAL MEDIA​