Hajdasz – Centrum Rozwoju Młodego Człowieka

Regulamin konkursu Postanowienia ogólne

1. Organizatorem konkursu jest Hajdasz – Centrum Rozwoju Młodego Człowieka
2. Fundatorem nagrody jest Ogranizator.
3. Konkurs nie jest stworzony, administrowany ani sponsorowany przez Facebook.
4. Konkurs jest prowadzony na stronie www.facebook.com/centrumhajdasz

Warunki uczestnictwa

5. W konkursie mogą brać udział wszystkie osoby, niezależnie od wieku oraz narodowości.
6. Warunkiem udziału w konkursie jest posiadanie zweryfikowanego konta w serwisie Facebook.
7. Warunkiem udziału w konkursie jest wymyślenie nazw dla 4 bohaterów Centrum Hajdasz zwanych: Powietrze, Ziemia, Ogień, Woda i przesłanie ich w formie komentarza pod postem konkursowym.

6. Konkurs trwa od 12.09.2020 do 30.09.2020. do godziny: 12:00
7. Wyniki zostaną ogłoszone w dniu 30 września za pośrednictwem FanPage.
8. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za czasowe lub stałe zablokowanie strony lub aplikacji ze strony Facebook’a.

Zadanie konkursowe

9. Zadanie konkursowe polega: wymyśleniu imion dla 4 postaci z drużyny Centrum Hajdasz: Powietrze, Ziemia, Ogień, Woda i przesłanie ich w formie komentarza pod postem konkursowym.
11. W konkursie zostanie wybranych 10 zwycięzców.
10. Pracownicy firmy Organizatora wybiorą komentarz z największą ilością like-ów.
11. Zwycięzcy Konkursu zostaną powiadomieni o wygranej i warunkach odbioru Nagrody za pośrednictwem wiadomości wysłanej na Facebooku lub przez adres e-mail. 12. Organizator zastrzega sobie prawo do wyboru imion postaci super bohaterów, które wykorzysta w dalszej promocji.

Nagroda

12. Nagrodą w konkursie jest zestaw 4 wlepek naszych super bohaterów.
13. Nagroda zostanie przesłana pocztą bądź przekazana osobiście.
14. Organizator ma prawo podać dane Zwycięzcy na Fanpage.
15. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości przekazania nagrody z przyczyn leżących po stronie Uczestnika. W takim przypadku nagroda przepada.
16. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowe dane podane przy rejestracji, w szczególności za zmianę danych osobowych uniemożliwiającą odszukanie Uczestnika, któremu przyznano nagrodę.
17. W przypadkach wykrycia działań niezgodnych z Regulaminem, próby wpływania na wyłonienie Zwycięzcy w sposób niedozwolony, w szczególności poprzez zakładanie fikcyjnych profili prywatnych w serwisie Facebook, dany Uczestnik może zostać wykluczony z Konkursu.

Reklamacje
1. Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu przeprowadzania Konkursu, Uczestnicy winni zgłaszać na piśmie w czasie trwania Konkursu, jednak nie później niż w terminie 14 (czternastu) dni od dnia wydania Nagród. 2. Reklamacja zgłoszona po wyznaczonym terminie nie wywołuje skutków prawnych.
3. Pisemna reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, dokładny adres Uczestnika oraz dokładny opis i uzasadnienie reklamacji. Reklamacja powinna być przesłana listem poleconym na adres Organizatora z dopiskiem “Konkurs na facebooku”
4. Reklamacje rozpatrywane będą pisemnie w terminie 30 dni.

Postanowienia końcowe

1. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego i inne przepisy prawa.

HAJDASZ - CENTRUM ROZWOJU MŁODEGO CZŁOWIEKA​

ZAJĘCIA TANECZNE ORGANIZOWANE PRZEZ NASZĄ NASZE CENTRUM REALIZOWANE SĄ ZGODNIE Z PROGRAMEM CREA DANCE 4 FRIENDS, KTÓRY DWUKROTNIE ZOSTAŁ OBJĘTY HONOROWYM PATRONATEM MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ W LATACH 2012 ORAZ 2015 ORAZ HONOROWYM PATRONATEM RZECZNIKA PRAW DZIECKA W ROKU 2007.

SOCIAL MEDIA​