Program Ogólnopolskiej Szkółki Tańca i Dobrych Manier, a podstawa programowa edukacji szkolnej.

Dzieci w wieku przedszkolnym

Głównymi celami wychowania przedszkolnego według podstawy programowej są:

 • budowanie u dzieci systemu wartości tak, by orientowały się w tym co dobre i co złe,
 • rozwijanie umiejętności społecznych dzieci,
 • stwarzanie warunków sprzyjających wspólnej i zgodnej zabawie,
 • troska o zdrowie i sprawność fizyczną dzieci,
 • zachęcanie do uczestnictwa w zabawach i grach sportowych.

Sfera społeczna, według podstawy programowej:

 • zgodne funkcjonowanie dzieci w zabawie i w sytuacjach zadaniowych,
 • przestrzeganie reguł obowiązujących w społeczności dziecięcej (współdziałanie),
 • umiejętność przedstawienia się.

Realizacja wychowania poprzez sztukę zakłada:

 • chętne uczestnictwo w zbiorowym śpiewie, tańcach, pląsach, muzykowaniu,
 • ćwiczenia w dostrzeganiu zmiany dynamiki, tempa utworu muzycznego,
 • wyrażanie muzyki poprzez pląsanie i taniec.

Wspomaganie rozwoju intelektualnego zakłada:

 • rozróżnianie przez dziecko swojej lewej i prawej strony,
 • określanie kierunków i ustalanie położenia obiektów w stosunku do własnej osoby, a także w odniesieniu do innych obiektów.

Kształtowanie gotowości do nauki czytania i pisania zakłada:

 • wyrabianie koordynacji wzrokowo-ruchowej, słuchowo-ruchowej i wzrokowo – słuchowo – ruchowej.

Program OST i DM szczególnie wpływa na dzieci w takich sferach jak: sfera społeczna, sfera zdrowotna, wychowanie przez sztukę, wspomaganie rozwoju intelektualnego. W tych właśnie sferach można znaleźć ogniwa wspólne dla podstawy programowej i OST i DM.

Powyższe założenia zawarte w podstawie programowej można odnaleźć w następujących działaniach Ogólnopolskiej Szkółki Tańca i Dobrych Manier:

 • nauka wielu zabaw, w których dziecko uczy się zgodnego współdziałania z rówieśnikami, uczy się przestrzegania ustalonych reguł,
 • nauka różnego rodzaju tańców, które pobudzają wiele mięśni ciała, powoduje podniesienie sprawności fizycznej dzieci, uczy zdrowego trybu
  życia, zachęca do wysiłku fizycznego i aktywnego wypoczynku,
 • nauka wielu tańców do utworów polskich wykonawców, co pozwala dzieciom na wspólne śpiewanie, oraz łączenie tańca ze śpiewem.

Podstawa programowa stawia ważne zadania do realizacji w nauczaniu wczesnoszkolnym. Ważnym zadaniem jest edukacja zdrowotna, której celem jest kształtowanie u uczniów nawyku dbałości o zdrowie, umiejętności tworzenia środowiska sprzyjającego zdrowiu.

Niezwykle cenne jest również kształtowanie u uczniów umiejętności pracy zespołowej, oraz cech tj.: uczciwość, wytrwałość, poczucie własnej wartości, szacunek dla innych ludzi, kreatywność, kultura osobista, gotowość do uczestnictwa w kulturze. W tych właśnie działaniach szkoły nieoceniona jest pomoc i działalność Ogólnopolskiej Szkółki Tańca i Dobrych Manier.

Dzieci w wieku szkolnym (Talenty, Złota Gwiazda i Giganci)

Również w pierwszych latach nauki szkolnej można odnaleźć spójne elementy podstawy programowej i OST i DM.

Edukacja muzyczna:

 • wyrażanie nastroju i charakteru muzyki poprzez pląsy i taniec (reagowanie na zmianę tempa i dynamiki),
 • opanowanie przez ucznia podstawowych kroków i figur tańców narodowych.

Edukacja społeczna (przygotowanie do zgodnego współdziałania z rówieśnikami i dorosłymi):

 • współpraca z innymi w zabawie, nauce i sytuacjach życiowych,
 • grzeczne zwracanie się do innych w szkole, w domu i na ulicy,
 • umiejętność odróżniania dobra od zła, bycie prawdomównym i pomaganie potrzebującym,
 • identyfikacja ze swoją rodziną i jej tradycjami,
 • podejmowanie obowiązków domowych i rzetelne ich wypełnianie.

Wychowanie fizyczne:

 • rozwijanie sprawności fizycznej,- przestrzeganie ustalonych reguł w zabawach i konkurencjach,
 • wykonywanie ćwiczeń równoważnych,
 • dbałość o prawidłową postawę ciała w czasie stania, siedzenia.

Nasza szkoła funkcjonuje w oparciu o myśl, iż każde dziecko jest piękne, mądre, uzdolnione na swój jedyny, niepowtarzalny sposób. Poprzez nasze działania, które pozwalają każdemu dziecku czerpać radość z tańca, nie ograniczając dostępu do tanecznego świata żadnemu dziecku, rozwijamy ich talenty, nawet te najbardziej ukryte.

Dzieci czerpiąc satysfakcję ze swej działalności rozwijają jednocześnie swoje talenty muzyczne, taneczne, wokalne. W tych wszystkich działaniach Ogólnopolska Szkółka Tańca i Dobrych Manier stanowi doskonałe i harmonijne uzupełnienie nauczania szkolnego.

ZAPISZ DZIECKO
ZAPISZ DZIECKO