ZASADY ORGANIZACYJNE ZAJĘĆ EDUKACYJNYCH REALIZOWANYCH POPRZEZ AUTORSKI PROGRAM DANCE 4 FRIENDS

1. Organizacja przedsięwzięcia znajduje się pod kierunkiem twórców programu Dance 4 Friends:
Izabeli Szczęsnej-Hajdasz i Jacka Hajdasz
– Dyplomowani Absolwenci Szkoły Tańca Królestwa Brytyjskiego
– I v-ce Mistrzowie Polski Zawodowych Par Tanecznych
– 9-ta para Mistrzostw Świata ’98 SHOW STANDARD
– zawodowi nauczyciele i trenerzy tańca sportowego
– laureaci konkursu „WIELKOPOLSKA JAKOŚĆ” Twórcy programu, który uzyskał patronat Ministra Edukacji Narodowej w latach 2012 oraz 2015 oraz Rzecznika Praw Dziecka w roku 2007.

2. Opiekun dziecka dokonuje zapisu za pomocą rejestracji na stronie: https://hajdasz.pl/zapisy-2/ korzystając z aktywnego formularza. Po wypełnieniu formularza online Klient otrzymuje swoje własne konto, na którym będzie można zarządzać zajęciami, obserwować zmiany, odbierać wiadomości oraz wnosić opłatę za zajęcia. Konto udostępnione jest za pośrednictwem bazy Edusky. W razie braku możliwości rejestracji z powodów technicznych opiekun dziecka zgłasza organizatorowi chęć uczestnictwa na zajęciach e-mailowo lub telefoniczne (centrum@hajdasz.pl, 513091910). W zgłoszeniu e-mail powinno znajdować się imię i nazwisko dziecka, wiek, telefon kontaktowy rodzica, rodzaj wybranych zajęć, szkoła podstawowa dziecka oraz klasa dziecka.

3. Opiekun dziecka niezwłocznie po utworzeniu grupy zostaje poinformowany przez system automatycznym, darmowym komunikatem sms lub e-mail o terminie oraz miejscu pierwszych zajęć.

4. W ramach opłaty Centrum HAJDASZ gwarantuje wyznaczoną ilość zajęć przez cały rok szkolny (nie pobieramy dodatkowych opłat za większą ilość przeprowadzonych zajęć). W ramach zajęć odbędzie się spotkanie połączone z pokazem dla Rodziców. Uczniowie otrzymują dyplom oraz medal (brązowy/srebrny/złoty lub statuetkę/puchar – w zależności od ukończonej kategorii tanecznej) oraz koszulkę treningową (rozmiar do uzupełnienia w formularzu zapisów). Koszulka wydawana jest nie później niż do 31.03.2025 r.

5. Zajęcia prowadzimy od poniedziałku do piątku, z wyjątkiem przerw w pracy szkoły (dni wolnych od zajęć dydaktyczno – wychowawczych, ferii, przerw świątecznych itp.). Ilość zajęć przeprowadzonych w poszczególnych miesiącach jest więc różna i zależy od terminów występowania tych przerw i nie wpływa na wysokość miesięcznego czesnego – która jest opłatą stałą, wynikającą z ogólnej liczby zajęć realizowanych w ciągu roku szkolnego.

6. W przypadku krótkotrwałej nieobecności ucznia na zajęciach (np. z powodu choroby) opłaty nie będą pomniejszane o tę nieobecności. Prowadzimy nauczanie grupowe i Nauczyciel realizuje jednakowy program dla całej grupy.

7. Rodzice dziecka uczęszczającego na zajęcia Dance 4 Friends zobowiązują się do odbioru dziecka bezpośrednio po zakończeniu zajęć (dotyczy dzieci, które nie uczęszczają do świetlicy szkolnej).

8. Centrum Hajdasz oraz Nauczyciel ponoszą odpowiedzialność za dzieci od momentu rozpoczęcia zajęć do ich zakończenia. W przypadku odbioru dziecka ze świetlicy odpowiedzialność rozpoczyna się od momentu odbioru dziecka ze świetlicy i trwa do momentu jego odprowadzenia. Centrum Hajdasz oraz Nauczyciel nie ponoszą odpowiedzialności za opiekę nad dziećmi po zakończeniu zajęć jak również w przypadku samowolnego opuszczenia sali przez dziecko. W przypadku spóźnień Rodzica lub opiekuna w odbiorze dziecka z zajęć, Centrum Hajdasz zastrzega sobie prawo do naliczenia opłaty za dodatkową opiekę nad dzieckiem w wysokości 100 zł, za każdą rozpoczętą godzinę.

9. W przypadku nieprzeprowadzenia zajęć z całą grupą, np. z powodu choroby Nauczyciela (kiedy nie ma możliwości zastępstwa), zajęcia będą zaplanowane i przeprowadzone w dodatkowym czasie tak, by zrealizować cały program i wyznaczoną liczbę spotkań.

10. Podczas zajęć nauczyciel może wykonywać zdjęcia bądź krótkie nagrania , które mogą być wykorzystane w celach szkoleniowych, reklamowych bądź mogą zostać przesłane do rodzica/ów w celach informacyjnych. Klient wyraża zgodę na użycie przez Centrum Hajdasz zdjęć oraz filmów na stronie www oraz mediach społecznościowych.

11. Opłatę za zajęcia można wykonać przelewem tradycyjnym, za pośrednictwem systemu przelewów24, blikiem bądź na poczcie. Dane do przelewu oraz numer konta bankowego wynikają z umowy, która związana jest z oddziałem firmy. Wszystkie informacje znajdują się na indywidualnej umowie, która generowana jest po pierwszych zajęciach dziecka w zajęciach Centrum Hajdasz.

12. Umowa uczestnictwa w zajęciach generowana jest automatycznie po pierwszej obecności dziecka na zajęciach. Wysyłana jest ona emailowo oraz telefonicznie (sms) na dane podane w formularzu zapisów online. Umowę należy podpisać elektronicznie niezwłocznie po jej otrzymaniu postępując zgodnie z komunikatami wyświetlanymi na ekranie. W końcowym etapie podpisania umowy należy wpisać kilkucyfrowy kod podtwierdzający, który otrzymacie Państwo sms-sem na numer podany w formularzu. W przypadku wątplwiości zapraszamy do kontaktu telefonicznego z biurem obsługi Klienta.

13. Pierwsze zajęcia są zajęciami pokazowymi, oznacza to iż każda osoba może przyjść na zajęcia i na ich podstawie zdecydować czy będzie kontynuować naukę. Jeżeli dziecku spodobają się zajęcia na umowie zostaną uwzględnione także zajęcia pokazowe. Cena za pierwszy miesiąc zajęć wynika z ilości proporcjonalnej np. jeśli dziecko rozpocznie naukę w środku miesiąca i zostaną do zrealizowania dwa zajęcia z czterech na umowie będzie widniała kwota proporcjonalna za zajęcia czyli np. 2/4 z kwoty 109 zł = 54.50 zł.

14. W razie nieuregulowania płatności w terminie, dziecko może zostać niedopuszczone do uczestnictwa w zajęciach.

15. Klient może rozwiązać umowę o udziale w zajęciach w każdym czasie z zachowaniem 1 miesięcznego okresu wypowiedzenia liczonego od dnia dostarczenia wypowiedzenia ze skutkiem na koniec kolejnego miesiąca kalendarzowego. Rezygnację należy złożyć w formie pisemnej listownie na adres: siedziby firmy Centrum Hajdasz Podbiałowa 11 61-680 Poznań, bądź e-mailowo na adres centrum@hajdasz.pl. Bez względu na dzień wypowiedzenia okres wypowiedzenia trwa cały miesiąc (jeśli np. rezygnacja zostanie złożona w połowie lutego to umowa kończy się na koniec marca). Prosimy jednak nie podejmować pochopnie decyzji o rezygnacji z nauczania w trakcie roku szkolnego. Taka rezygnacja nie tylko niweczy dotychczasowy wysiłek Nauczyciela i ucznia oraz włożone środki finansowe, ale często dezorganizuje też naukę całej grupy.

16.. Kwota człownkowskiego nie podlega zwrotowi.

17. Wszystke zaakceptowane zwroty wykonywane są do 30 dni roboczych. 

18. Podmiot z jakim podpisywana jest umowa:

Oddział Poznań:
CENTRUM HAJDASZ S.C.
ul. Podbiałowa 11,
61-680 Poznań
NIP: 9720905018
Rachunek bankowy: 35 1500 1054 1210 5004 8012 0000

Oddział Wrocław:
Centrum Hajdasz Jacek Hajdasz
Podbiałowa 11,
61-680 Poznań
NIP: 6111031722
Rachunek bankowy: 83 1090 2590 0000 0001 2149 0130

Oddział Łodź:
Centrum Hajdasz Jacek Hajdasz
Podbiałowa 11,
61-680 Poznań
NIP: 6111031722
Rachunek bankowy: 43 1090 1447 0000 0001 4489 4193

Oddział Gniezno/Piła:
Centrum Hajdasz Jacek Hajdasz
Podbiałowa 11,
61-680 Poznań
NIP: 6111031722
Rachunek bankowy: 56 1090 1447 0000 0001 4489 3959

Oddział Konin:
Centrum Hajdasz Jacek Hajdasz
Podbiałowa 11,
61-680 Poznań
NIP: 6111031722
Rachunek bankowy: 40 1090 1447 0000 0001 4489 4247

Oddział Kalisz:
Centrum Hajdasz Jacek Hajdasz
Podbiałowa 11,
61-680 Poznań
NIP: 6111031722
Rachunek bankowy: 46 1090 1737 0000 0001 5486 9196

Oddział Poznań Zachód:
Centrum Hajdasz Jacek Hajdasz
Podbiałowa 11,
61-680 Poznań
NIP: 6111031722
Rachunek bankowy: 05 1090 1737 0000 0001 5486 9352

Oddział Leszno:
Centrum Hajdasz Jacek Hajdasz
Podbiałowa 11,
61-680 Poznań
NIP: 6111031722
Rachunek bankowy: 38 1090 1737 0000 0001 5486 9340

Oddział Polska Południowy Zachód:
Centrum Hajdasz Jacek Hajdasz
Podbiałowa 11,
61-680 Poznań
NIP: 6111031722
Rachunek bankowy: 25 1090 1737 0000 0001 5486 9380

19. Podmiot dla reklamacji:

Oddział Poznań:
CENTRUM HAJDASZ S.C.
ul. Podbiałowa 11,
61-680 Poznań
NIP: 9720905018
Rachunek bankowy: 35 1500 1054 1210 5004 8012 0000

Oddział Wrocław:
Centrum Hajdasz Jacek Hajdasz
Podbiałowa 11,
61-680 Poznań
NIP: 6111031722
Rachunek bankowy: 83 1090 2590 0000 0001 2149 0130

Oddział Łodź:
Centrum Hajdasz Jacek Hajdasz
Podbiałowa 11,
61-680 Poznań
NIP: 6111031722
Rachunek bankowy: 43 1090 1447 0000 0001 4489 4193

Oddział Gniezno/Piła:
Centrum Hajdasz Jacek Hajdasz
Podbiałowa 11,
61-680 Poznań
NIP: 6111031722
Rachunek bankowy: 56 1090 1447 0000 0001 4489 3959

Oddział Konin:
Centrum Hajdasz Jacek Hajdasz
Podbiałowa 11,
61-680 Poznań
NIP: 6111031722
Rachunek bankowy: 40 1090 1447 0000 0001 4489 4247

Oddział Kalisz:
Centrum Hajdasz Jacek Hajdasz
Podbiałowa 11,
61-680 Poznań
NIP: 6111031722
Rachunek bankowy: 46 1090 1737 0000 0001 5486 9196

Oddział Poznań Zachód:
Centrum Hajdasz Jacek Hajdasz
Podbiałowa 11,
61-680 Poznań
NIP: 6111031722
Rachunek bankowy: 05 1090 1737 0000 0001 5486 9352

Oddział Leszno:
Centrum Hajdasz Jacek Hajdasz
Podbiałowa 11,
61-680 Poznań
NIP: 6111031722
Rachunek bankowy: 38 1090 1737 0000 0001 5486 9340

Oddział Polska Południowy Zachód:
Centrum Hajdasz Jacek Hajdasz
Podbiałowa 11,
61-680 Poznań
NIP: 6111031722
Rachunek bankowy: 25 1090 1737 0000 0001 5486 9380

Reklamacje należy złaszać emailowo na adres: centrum@hajdasz.pl bądź listownie na adres:
Centrum Hajdasz Jacek Hajdasz
Podbiałowa 11,
61-680 Poznań

Informacje niezbędne do realizacji reklamacji:
• imię i nazwisko dziecka
• szkoła, do której uczęszcza dziecko

20. Podczas wakacyjnych przerw w nauce Centrum Hajdasz organizuje obozy letnie i zimowe. Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą na stronie www.hajdasztravel.pl. Dodatkowo na zajęciach dzieci otrzymują różnego rodzaju materiały informacyjne o naszych obozach.

21. Prowadzimy sprzedaż gadżetów firmowych.

22. Centrum Hajdasz zastrzega sobie prawo zamknięcia grupy, w przypadku zbyt małej ilości zgłoszonych lub uczęszczających na zajęcia dzieci.

23. W przypadku drastycznego wzrostu cen Centrum Hajdasz zastrzega sobie prawo do podniesienia opłaty za miesięczne czesne.

24. Rodzice przyjmują do wiadomości, że w przypadku niestosowania się ich dziecka do zasad odpowiedniego zachowania się podczas zajęć – pomimo wcześniejszych interwencji Nauczyciela u rodzica – może ono zostać niedopuszczone do uczestnictwa w kolejnych zajęciach.

25. Wyrażam zgodę na otrzymanie drogą elektroniczną i za pośrednictwem dziecka informacji na temat imprez okolicznościowych i turystycznych dla dzieci (pokazy dla Rodziców, wręczenie medali, festyny, obozy).

26. Promocje:

a) Rodzeństwo -5% rabatu – w przypadku uczestnictwa rodzeństwa na zajęciach biuro obsługi Klienta nakłada ręcznie rabat w wysokości 5% na miesięczną ratę. Informację o przyznaniu zniżki otrzymają Państwo elektroniczne e-mailowo na adres podany w formularzu.

b) Rodzeństwo trzecie dziecko 100% rabatu – w przypadku uczestnictwa rodzeństwa na zajęciach biuro obsługi Klienta nakłada ręcznie rabat w wysokości 100% rabatu na wszystkie miesięczne raty (wyłącznie na trzecie dziecko). Jedyną opłatą za trzecie dziecko jest jednorazowa opłata członkowska. Informację o przyznaniu zniżki otrzymają Państwo elektroniczne e-mailowo na adres podany w formularzu.

c) Promocja -50% na czesne dla osób kontyynujących – link do regulaminu promocji: https://hajdasz.pl/promocja-czasowa-50-na-czesne-w-m-c-czerwcu-2/

d) Promocja -100% na czesne dla osób kontuunujuących (4, 5 rok) – link do regulaminu promocji: https://hajdasz.pl/promocja-czasowa-100-na-czesne-w-m-c-czerwcu/

e) Promocja losowania nagród w Konkursie „zapisy on- line” – likn do regulaminu: https://hajdasz.pl/regulamin-losowania-nagrod-w-konkursie-zapisy-on-line/

22. Zgłaszający podpisując umowę potwierdza, iż zapoznał się i zgadza z regulaminem zajęć znajdującym się na stronie www.hajdasz.pl prowadzonych przez Centrum Hajdasz. Prawny opiekun dziecka jest w pełni świadomy zdrowia swojego dziecka i jego kondycji fizycznej, a zapis na zajęcia jest jednoznaczny z zaświadczeniem o braku przeciwwskazań zdrowotnych do uczestnictwa w zajęciach oraz wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celu realizacji niniejszej umowy oraz przyjmuje do wiadomości, że administratorem podanych przez niego danych osobowych jest Centrum Hajdasz. Warunki przetwarzania danych osobowych (RODO) podane są na stronie www.hajdasz.pl w zakładce https://hajdasz.pl/polityka- prywatności/

HAJDASZ - CENTRUM ROZWOJU MŁODEGO CZŁOWIEKA​

ZAJĘCIA TANECZNE ORGANIZOWANE PRZEZ NASZE CENTRUM REALIZOWANE SĄ ZGODNIE Z PROGRAMEM DANCE 4 FRIENDS. Z BIEGIEM LAT ULEPSZALIŚMY NASZ PROGRAM CO ROKU DODAJĄC DO NIEGO WARTOŚCIOWE ELEMENTY ORAZ ATRAKCJE DLA NOWOCZESNEGO POKOLENIA DZIECI I MŁODZIEŻY. NA PRZESTRZENI LAT MOŻEMY POCHWALIĆ SIĘ DWUKROTNYM HONOROWYM PATRONATEM MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ W LATACH 2012 ORAZ 2015 ORAZ HONOROWYM PATRONATEM RZECZNIKA PRAW DZIECKA W ROKU 2007. JEDNYM ZE SKUTKÓW DOPRACOWANEGO PROGRAMU JEST WZMOŻENIE AKTYWNOŚCI DZIECI I MŁODZIEŻY, A TAKŻE TYSIĄCE UŚMIECHÓW, KTÓRE DAJĄ OGROMNĄ ENERGIĘ I SIŁĘ DO WSPÓLNEJ PRACY..

SOCIAL MEDIA​