Regulamin promocji czasowej -100% na czesne w miesiącu czerwcu w sezonie 2024/2025

Postanowienia ogólne
1. Organizatorem promocji jest Centrum Hajdasz
2. Promocja dotyczy rabatu w wysokości -100% na opłatę czesnego w miesiącu czerwcu w roku szkolnym 2024/2025

Warunki uczestnictwa
3. W promocji mogą brać udział wszystkie osoby kontynuujące zajęcia w Centrum Hajdasz (wszystkie, które otrzymały dotychczas medal złoty, statuetkę lub puchar), niezależnie od wieku oraz narodowości, które w terminie od 01.06.2024 roku do 31.03.2025 zapiszą się na zajęcia taneczne realizowane przez Centrum Hajdasz
4. Warunkiem udziału w promocji jest zapis dziecka na zajęcia poprzez formularz zapisów online dostępny na stronie https://hajdasz.pl/formularz-zapisu-online/
5. Promocja trwa od 15.05.2024 do 31.03.2024 r.
6. Promocja to rabat w wysokości – 100% na ostatnią ratę za zajęcia taneczne w miesiącu czerwcu 2025.
7. Rabat zostanie przyznany nie później niż 20.05.2025 r.

Dodatkowe postanowienia
8. Każdy uczestnik objęty promocją zostanie poinformowany nie później niż do dnia 19.05.2025 o przyznaniu rabatu poprzez sms podany podczas procesu rejestracji.
9. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości realizacji promocji z przyczyn leżących po stronie Uczestnika.
10. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowe dane podane przy rejestracji, w szczególności za zmianę danych osobowych uniemożliwiającą odszukanie Uczestnika.

Reklamacje
11. Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu przeprowadzania promocji, Uczestnicy winni zgłaszać na piśmie w czasie trwania promocji, jednak nie później niż do dnia 20.05.2025
12. Reklamacja zgłoszona po wyznaczonym terminie nie wywołuje skutków prawnych.
13. Pisemna reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, dokładny adres Uczestnika oraz dokładny opis i uzasadnienie reklamacji. Reklamacja powinna być przesłana listem poleconym na adres Organizatora Podbiałowa 11 61-680 Poznań Centrum Hajdasz
14. Reklamacje rozpatrywane będą pisemnie w terminie 30 dni.
Postanowienia końcowe
15. W kwestiach nieuregulowanych Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego.