REGULAMIN LOSOWANIA NAGRÓD W KONKURSIE „ZAPISY ON- LINE” organizowanego przez CENTRUM HAJDASZ

I. Postanowienia ogólne

§ 1 Niniejszy regulamin określa warunki, na jakich odbywa się konkurs „ ZAPISY ON- LINE”

§ 2 Do wygrania są:

2x Iphony 11 Pro

20 KOSZULEK

50 FROTEK

§ 3 Organizatorem konkursu jest CENTRUM HAJDASZ z siedzibą w Poznaniu, ul. Podbiałowa 11, 61-680 Poznań.

§ 4 Konkurs jest organizowany na terenie wszystkich miejscowości, w których prowadzone są zajęcia przez Centrum Hajdasz.

§ 5 Termin zapisów ON- LINE wyznacza się od 01.06 br. do 28.02.2025 ze względu na długi okres rekrutacji.

§ 6 Konkurs jest organizowany na zasadach określonych niniejszym Regulaminem i zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.

§ 7 Przystąpienie do losowania jest równoznaczne z pełną akceptacją przez Uczestnika. Regulaminu. Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania określonych w Regulaminie zasad, jak również potwierdza, iż spełnia wszystkie warunki, które uprawniają go do udziału w losowaniu.

II. Warunki uczestnictwa

§ 8 Uczestnikiem konkursu może być rodzic, który wypełnił w roku szkolnym 2024/2025 formularz zgłoszeniowy ON- LINE na stronie internetowej www.hajdasz.pl/zapisy-2 w terminie od 1.06.2024 do 28.02.2025 r. 

§ 9 Warunkiem wzięcia udziału w losowaniu jest wypełnienie deklaracji ON- LINE wraz z aktualnymi danymi osobowymi. 

III. Nagrody

§ 10 Do wygrania są:

2x Iphony 11 Pro

20 KOSZULEK

50 FROTEK

§ 11 Jeden uczestnik konkursu może wygrać tylko jedną nagrodę.

§ 12 Nagrody nie podlegają zamianie na inne, ani zamianie na ekwiwalent pieniężny.

IV. Wyłonienie zwycięzców Losowania

§ 13 W losowaniu biorą udział tylko uczestnicy, którzy wypełnili w roku szkolny 2024/2025 formularz zgłoszeniowy ON- LINE.

§ 14  Nad prawidłowością przebiegu losowania będzie czuwać komisja w składzie:

Właściciele Centrum Hajdasz: Izabela Szczęsna- Hajdasz i Jacek Hajdasz.
Centrum Hajdasz: Agata Wojciechowska, Marta Paczkowska, Sandra Jakubek oraz Kamil Wojciechowski,

§ 15 Losowanie odbędzie się 3.03.2025 r. w siedzibie w Poznaniu, przy ul. Podbiałowa 11, 61-680 Poznań, 

Wyniki losowania zostaną ukazane na stronie internetowej www.hajdasz.pl w zakładce: „Aktualności”

Dodatkowo zwycięzcy zostaną poinformowani telefonicznie, na dane podane podczas procesu rejestracji na stronie www.hajdasz.pl

V. Postanowienia końcowe

§ 19 W sprawach nieujętych w niniejszym regulaminem, jak również o zapisach regulaminu budzących wątpliwości, rozstrzygać będzie Organizator konkursu.

§ 20 Organizator zastrzega sobie prawo do przerwania lub odwołania konkursu bez podania przyczyn.

§ 21 Informacja o ewentualnych zmianach będzie publikowana wyłącznie na stronie internetowej www.hajdasz.pl

§ 22 Udział w konkursie jest równoznaczny z wyrażeniem przez osoby uczestniczące zgody na przetwarzanie przez Organizatora ich danych osobowych na potrzeby konkursu oraz w celach marketingowych Organizatora. Ustawa z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 101 poz. 926 z póz. zm.). Osoby uczestniczące w konkursie potwierdzają swoją zgodę na powyższe w formie złożenia deklaracji ON- LINE.

§ 23 W kwestiach nieuregulowanych Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego.